โครงการศึกษาด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการปรับตัของภาคส่วนที่สำคัญ

ผู้แต่ง : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักพิมพ์ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
อ่านต่อ

วิเคราะห์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย 2556-59

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2556 – 2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ...
อ่านต่อ