เครือข่ายไทยแฟร์เทรดก้าวเดินไปข้างหน้า

เป็นเวลานานเกือบ 10 ปีที่กลุ่มองค์กรที่ทำธุรกิจแฟร์เทรดและหน่วยงานสนับสนุนได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายหลวมๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและผลักดันเรื่องการค้าที่เป็นธรรม (แฟร์เทรด) ในประเทศไทย  ในงานวันแฟร์เทรดเมื่อ 14 พ.ค....
อ่านต่อ

แฟร์เทรดประเทศไทย: ผู้บริโภคไทยพร้อมหรือยัง

ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2558 ได้มีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบแฟร์เทรดประเทศไทยขึ้น เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนความรับผิดชอบทางสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทย คู่ขนานไปกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีหน่วยงาน 3 องค์กรหลัก คือ...
อ่านต่อ

กรีนเนทได้รับการรับรองมะม่วงหิมพานต์แฟร์เทรดแห่งแรกของประเทศ

กลางปี 2553 กรีนเนทได้รับการติดต่อจากกระทรวงพาณิชย์ ให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรชุมชนริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 3...
อ่านต่อ