โครงการสนับสนันเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม

ระยะเวลา เริ่ม: ตุลาคม 58 สิ้นสุด: ธันวาคม 60 ขององค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ United...
อ่านต่อ

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยร่วงานเวทีเกษตรอินทรีย์แห่งชาติลาว

เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2559 เป็นปีที่ 5 ที่กรีนเนทช่วยงานเป็นที่ปรึกษาในการจัดเวทีเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของประเทศ ลาว (Lao...
อ่านต่อ