โครงการวิจัยแนวทางและนโยบายในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน, รศ.ดร.บรรเทิง มาแสง, อ.เดชรัต สุขกำเนิด สำนักพิมพ์...
อ่านต่อ