ขับเคลื่อน PGS “ชุมชนรับรอง” ในประเทศไทย

หน่วยงานที่สนใจเรื่องชุมชนรับรอง (participatory gunrantee system – PGS) จากทั่วประเทศไทยได้ร่วมสัมมนา “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมแบบพีจีเอส” ที่จัดโดยเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์...
อ่านต่อ

แคนาดา-ยุโรปบรรลุข้อตกลงความเท่าเทียมกันเกษตรอินทรีย์

ในปัจจุบัน มีประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศที่ได้ออกระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศตัวเอง และบางประเทศกำหนดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า ส่งผลให้เกษตรกรต้องขอการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หลายมาตรฐาน ซึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น...
อ่านต่อ