เทคนิคการปรับตัวรับมือภาวะโลกร้อนสำหรับเกษตรกร: คู่มือสร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกรไทยจากวิกฤตผลกระทบโลกร้อน

ผู้แต่ง: พุทธิณา นันทะวรการ, นาวิน โสภาภูมิ, นภา ตรีรัตน์สกุลชัย สำนักพิมพ์: โครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวของชุมชน...
อ่านต่อ