วิเคราะห์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย 2556-59

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2556 – 2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ...
อ่านต่อ

เตรียมยกร่างยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติใหม่

หลังจากที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551 – 2554 ได้สิ้นสุดลง ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ...
อ่านต่อ

สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 54

  กระทรวงพาณิชย์ปรึกษาได้ประชุมร่วมกับสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อจัดเตียมแผนส่งเสริมธุรกิจและการตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย โดยยุทธศาสตร์หลักจะเน้นการพัฒนาตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศนั้น จะมีการส่งเสริมในลักษณะของตลาดกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ (organic business community)...
อ่านต่อ