งานวิจัยยืนยันเกษตรอินทรีย์ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีกว่า

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Washington State University สหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาในลักษณะที่เรียกว่า “การวิเคราะห์อภิมาน” (meta-analysis) ซึ่งเป็นการใช้วิธีทางสถิติในประมวลผลข้อมูลจากงานศึกษาหลายๆ...
อ่านต่อ