มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช.4400-2546 “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย

สำนักพิมพ์ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่พิมพ์ : 19-Dec-2003 Summary : มาตรฐานข้าวหอมมะลิ...
อ่านต่อ