ประเด็นท้าทาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการเจรจาของไทย : เรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลก

ผู้แต่ง : ชยันต์ ตันติวัสดาการ และ คณะ สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย...
อ่านต่อ