ลมมรสุม ในบางเขตพื้นที่ จะมีช่วงฤดูที่มีลมประจำฤดู ที่เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหนึ่งๆ และเป็นลมที่พัดตลอดฤดูเป็นระยะเวลาแน่นอนของทุกปี หรือเรียกกันว่า ลมมรสุม  โดยปกติ ลมมรสุมจะมี...
อ่านต่อ

ฤดูกาลของประเทศไทย จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา (2537) อธิบายเกี่ยวกับฤดูกาลในประเทศไทยได้ดังนี้  เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุม จึงทำให้ประเทศไทยมีฤดูกาลที่เด่นชัด 2 ฤดู คือ...
อ่านต่อ

พายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทย พายุหมุนเขตร้อนมักเกิดบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร ในประเทศไทยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือในทะเลจีนใต้ ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน  แต่โดยมาก พายุนี้มักอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นหรือสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเสียก่อน เนื่องจากพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจะอ่อนกำลังลงเมื่อปะทะกับลักษณะภูมิประเทศเทือกเขาสูงแถบประเทศเวียดนาม...
อ่านต่อ

ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบหลักที่เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในการให้ธาตุอาหารต่อพืช เช่น ไรโซเบียมที่ใช้กับพืชตระกูลถั่ว เพื่อตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ หรือปุ๋ยที่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้ธาตุฟอสเฟตในดินอยู่ในรูปที่รากพืชสามารถนำไปใช้ได้สะดวกขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนินจะมีจุลินทรีย์อยู่ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นปุ๋ยชีวภาพ  และในขณะเดียวกันปุ๋ยชีวภาพก็อาจมีอินทรียวัตถุผสมอยู่...
อ่านต่อ

เกษตรปลอดสารพิษ เป็นชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของระบบการเกษตรทั่วไปในประเทศไทย ที่มีการควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรให้เป็นไปตามหลักการ ที่เชื่อกันว่า ผลผลิตจะมีความปลอดภัยต่อการบริโภค โดยจะให้ความสำคัญกับการไม่ใช่สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีการตกค้างนาน และจะต้องเว้นระยะในการใช้สารเคมีการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ...
อ่านต่อ