กลุ่มเกษตรอินทรีย์ริมแม่น้ำโขง จ.อุบลราชธานี

ระยะเวลา เริ่ม: มิถุนายน 53 ชุมชนมีถิ่นที่อยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง ซึ่งมีอาชีพหลักคือ ทำประมงพื้นบ้าน จับปลาในแม่น้ำโขง  ปลาที่จับได้จะขายให้กับพ่อค้าเร่...
อ่านต่อ

กลุ่มชาใบหม่อนเกษตรอินทรีย์

ระยะเวลา เริ่ม: มกราคม 46 ระบบการเกษตรโดยทั่วไปในชุมชนจะทำนา เพื่อปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภค  ส่วนที่ดอน เกษตรกรจะปลูกอ้อย หรือมันสำปะหลัง...
อ่านต่อ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์เกษตรกรไทบ้าน จ.มหาสารคาม

ระยะเวลา เริ่ม: เมษายน 58 ระบบการเกษตรทั่วไปเป็นนาน้ำฝน ที่เกษตรกรทำนาปีละครั้ง โดยปลูกข้าวเหนียวไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน และปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อจำหน่าย  การทำนาโดยส่วนใหญ่จะทำนาหว่าน...
อ่านต่อ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ป้าว

ระยะเวลา เริ่ม: มกราคม 51 ลักษณะพื้นที่การเกษตรเป็นเกษตรน้ำฝน แต่มีระบบชลประทานพื้นบ้านของภาคเหนือ “เหมืองฝาย” จึงทำให้สามารถปลูกพืชได้เกือบตลอดทั้งปี  ในช่วงเริ่มโครงการ...
อ่านต่อ

กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ

ระยะเวลา เริ่ม: มกราคม 42 ระบบการเกษตรทั่วไปเป็นนาน้ำฝน ที่เกษตรกรทำนาปีละครั้ง โดยปลูกข้าวเหนียวไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน และปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อจำหน่าย  การทำนาโดยส่วนใหญ่จะทำนาหว่าน...
อ่านต่อ