พื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืน แม่ทา / Mae Tha Sustianble Living Space

ระยะเวลา เริ่ม: พฤศจิกายน 61 ความท้าทาย ที่ดินการเกษตรในชุมชน (แม่ทา) กำลังเปลี่ยนกรรมสิทธิ์การถือครอง เนื่องจากปัญหาหนี้สินของเกษตรกร...
อ่านต่อ

พื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืน แม่ทา

ระยะเวลา เริ่ม: มิถุนายน 61 เป็นโครงการนวัตกรรมทางสังคม ที่เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสายใยแผ่นดินกับ กลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ที่รวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค เพื่อพัฒนานพื้นที่เกือบ...
อ่านต่อ

โครงการสนับสนันเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม

ระยะเวลา เริ่ม: ตุลาคม 58 สิ้นสุด: ธันวาคม 60 ขององค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ United...
อ่านต่อ