เตรียมบังคับการใช้ฉลากเกษตรอินทรีย์

มกอช. ได้ยกร่างกฏระเบียบ “การแสดงฉลากผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” โดยกำหนดให้ผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย และผู้จำหน่ายสินค้าภายในประเทศ (ไม่รวมผู้ส่งออก) ที่ใช้ฉลาก “อินทรีย์”...
อ่านต่อ

เครือข่ายไทยแฟร์เทรดก้าวเดินไปข้างหน้า

เป็นเวลานานเกือบ 10 ปีที่กลุ่มองค์กรที่ทำธุรกิจแฟร์เทรดและหน่วยงานสนับสนุนได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายหลวมๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและผลักดันเรื่องการค้าที่เป็นธรรม (แฟร์เทรด) ในประเทศไทย  ในงานวันแฟร์เทรดเมื่อ 14 พ.ค....
อ่านต่อ

แฟร์เทรดประเทศไทย: ผู้บริโภคไทยพร้อมหรือยัง

ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2558 ได้มีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบแฟร์เทรดประเทศไทยขึ้น เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนความรับผิดชอบทางสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทย คู่ขนานไปกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีหน่วยงาน 3 องค์กรหลัก คือ...
อ่านต่อ

IFOAM กระตุ้นให้ขยับเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ยุคที่ 3 ที่เน้นความยั่งยืนของการเกษตรและการบริโภค

ยุคบุกเบิกของเกษตรอินทรีย์ ที่ได้เริ่มต้นเกือบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1920 เป็นยุคของนักคิดและนักปรัชญา ที่ได้วางรากฐานของแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์ เช่น Albert Howard...
อ่านต่อ