โครงการปรับตัวโลกร้อนต้องบูรณาการ

เกือบ 30 เดือนของการจัดทำโครงการปรับตัวรับมือโลกร้อนซึ่งเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ องค์กรอ๊อกแฟม...
อ่านต่อ

การปรับตัวรับมือโลกร้อน: เมื่อสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไป

  เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปและสภาพอากาศที่ยากจะคาดเดาเริ่มส่งผลกระทบต่อชุมชนเกษตรในท้องถิ่น ศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนอาจเป็นทางเลือกใหม่ที่มีส่วนช่วยเหลือและลดความเสี่ยงให้กับชาวนาที่ยโสธร ในอดีตที่ผ่านมา ชาวนาจะสังเกตุปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น มดอพยพ เพื่อดูว่า ฝนจะมาตอนไหน...
อ่านต่อ

ปรับตัวรับมือโลกร้อน : เกษตรกรแนวใหม่กับการจดบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ

“ผู้คนในหมู่บ้านต่างมองดูผมด้วยสายตาแปลกๆ บางคนก็หาว่าผมบ้า เมื่อเขาเห็นสมุดจดบันทึกสภาพอากาศของผม แต่ผมว่ามันดีกว่าที่จะจดบันทึกปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับสภาพอากาศและฟ้าฝนเอาไว้”พ่อเอี่ยมกล่าว พ่อเอี่ยม สมเพ็ง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ วัย...
อ่านต่อ

เครือข่าย ThaiCAN เสนอให้ปรับแผนแม่บทรองรับโลกร้อน เพิ่มการทำงานเชิงรุกและและยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสิ่งแวดล้อม ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2593...
อ่านต่อ

เวทีวิชาการและกิจกรรม “เครือข่ายความร่วมมือการปรับตัวโลกร้อน”

มูลนิธิสายใยแผ่นดินได้จัดทำโครงการสนับสนุนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)มาเป็นระยะเวลา2ปีและสนับสนุนให้เกิดโครงการนำร่องการปรับตัวและรับมือโลกร้อนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น10โครงการนำร่องโดยแยกออกเป็นการปรับตัวภาคการเกษตรการปรับตัวเพื่อความมั่นคงด้านอาหารการปรับตัวและรับมือภัยพิบัติตลอดจนการปรับตัวของเมือง โครงการนำร่องเหล่านี้ได้สร้างให้เกิดการเรียนรู้และต้นแบบการปรับตัวในแต่ละพื้นที่ขึ้นรวมทั้งเครือข่ายภาคีความร่วมมือต่างๆซึ่งทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินเล็งเห็นว่าประสบการณ์และองค์ความรู้เหล่านี้น่าจะนำมาเผยแพร่ต่อให้กับสาธารณชน ในรูปของเวทีวิชาการ นิทรรศการและกิจกรรมสาธิตต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชาวบ้านในแต่ละพื้นที่รวมทั้งกับกลุ่มชาวบ้านในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต่างๆซึ่งจะทำให้ชุมชนสามารถที่นำความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมที่ทำอยู่ในพื้นที่นั้นๆ  รวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ หนึ่งในกิจกรรมการสัมมนา คือ เวทีเสวนา...
อ่านต่อ