Don’t put all yours eggs in one basket

วีดีโอจัดทำโดยองค์กรอ๊อกแฟมเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวของชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย (1 มี.ค. 54 – 31...
อ่านต่อ

ปรับตัวโลกร้อน เริ่มที่ชุมชน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) ผลกระทบจากโลกร้อนแบบไหนที่ต้องปรับตัวรับมือ 2) หลักการสำคัญของการปรับตัวรับมือโดยชุมชน 3) บททดลองการปรับต้วของโครงการนำร่อง 8 แห่ง...
อ่านต่อ

อภิปราย “ความเป็นจริงเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานบังคับ และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ”

อภิปรายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ความเป็นจริงเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานบังคับ และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ” วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
อ่านต่อ

Percy Schmeiser – David versus Monsanto

สารคดีโดย Bertram Verhaag เกี่ยวกับกรณีการปนเปื้อนของพันธุกรรมจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งนาย David ถูกบริษัท Monsanto ฟ้องร้องว่า...
อ่านต่อ

Community based climate change adaptation model for food security in Thailand

เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการพัฒนาและขยายผลต้นแบบชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ...
อ่านต่อ