แนวนโยบายปฏิบัติด้านการค้าที่เป็นธรรม

(ก) ให้ความสำคัญกับเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย (ข) นโยบายคุณภาพ (ค) ความสัมพันธ์ทางการค้าระยะยาว (ง) ราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรและผู้ผลิต  ...
อ่านต่อ

การรับรองมาตราฐาน

เกษตรอินทรีไทย เกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ การค้าที่เป็นธรรม สหกรณ์กรีนเนทได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในหลายระบบและมาตรฐาน ซึ่งทำให้สินค้าของสหกรณ์ได้รับการยอมรับและสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ แทบจะทั่วโลก เกษตรอินทรีไทย ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของสหกรณ์กรีนเนท จำกัด...
อ่านต่อ

ผลงานที่ผ่านมา

ขบวนการเกษตรอินทรีย์ การค้าที่เป็นธรรม สหกรณ์กรีนเนทเป็นหน่วยงานบุกเบิกเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในประเทศไทย โดยได้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดตั้งองค์กรระดับประเทศทั้งในด้านเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรด ขบวนการเกษตรอินทรีย์ เข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ International Federation...
อ่านต่อ

สหกรณ์กรีนเนท

ประวัติของสหกรณ์ฯ วิสัยทัศน์และภารกิจ สหกรณ์กรีนเนทเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรีนเนท มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการจัดการแปรรูปและจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก ที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ และทำธุรกิจการผลิตและการค้าในระบบการค้าที่เป็นธรรม ประวัติของสหกรณ์ฯ กุมภาพันธ์ 2537...
อ่านต่อ

โรงบรรจุข้าวเกษตรอินทรีย์

โรงบรรจุข้าวเกษตรอินทรีย์ ยโสธร ได้เปิดดำเนินการบรรจุข้าวอินทรีย์ทั้งในประเทศและส่งออก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล...
อ่านต่อ