สลัดร็อคเก็ต [6101SAF]

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์  เป็นพันธุ์ป่า (ต้นกำเนิดในประเทศแอฟริกาใต้) ใบมีกลิ่นฉุน รสเผ็ดเล็กน้อย  ต้นสูงประมาณ 70 – 75...
อ่านต่อ

บันทึกการเพาะปลูกสำหรับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์

ในการตรวจรับรองมาตรฐานการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ หน่วยตรวจรับรองจะกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตต้องจัดทำบันทึกการเพาะปลูก การใช้ปัจจัยการผลิต และการเก็บเกี่ยว  ข้อมูลสำคัญที่ต้องมีในบันทึกปัจจัยการผลิต คือ (ก) วันที่ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิต (ข)...
อ่านต่อ

ที่ซื้อและสั่งซื้อ

ปัจจุบัน เมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ กรีนเนท ไม่ได้มีจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป ถ้าท่านสนใจสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ 02 277 9380 –...
อ่านต่อ

การจัดการดินที่เป็นกรด

ความเป็นกรด-ด่างของดินเป็นคุณสมบัติทางเคมีประการหนึ่งของดิน  ในประเทศไทย และประเทศเขตร้อนทั้งหมด ดินในภาคการเกษตรมักจะมีสภาพเป็นกรด จะมากหรือน้อยต่างกัน  มีเพียงประเทศในเขตแห้งแล้งที่ดินอาจมีสภาพเป็นด่าง หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่า ดินเป็นกรดเป็นดินที่ไม่เหมาะกับการเกษตร  ที่จริงแล้ว...
อ่านต่อ