แฟร์เทรด: คำถามที่พบบ่อย

1. แฟร์เทรดคืออะไร “หุ้นส่วนทางการค้า ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความโปร่งใสและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างให้เกิดความเสมอภาคทางการค้าระหว่างประเทศ แฟร์เทรดช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการทำให้เกิดเงื่อนไขทางการค้าที่ดีขึ้น และช่วยปกป้องสิทธิของผู้ผลิตและลูกจ้าง...
อ่านต่อ

ระบบการตรวจสอบรับรองแฟร์เทรด

ระบบตรวจรับรองแฟร์เทรดมีหลายระบบ เนื่องจากมีแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อผู้ผลิตและคนงานหลากหลายแนวคิด โดยแต่ละแนวคิดอาจเน้นให้ความสำคัญกับมาตรฐานทางสังคมในมิติต่างๆ เช่น การสร้างหลักประกันราคาผลผลิตที่เป็นธรรมต่อผู้ผลิต การผลิตที่มีความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม แรงงานสัมพันธ์ การใช้แรงงานเด็ก หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมของผู้ผลิตในการบริหารจัดการองค์กรตัวเอง ...
อ่านต่อ

องค์กรแฟร์เทรดสากล (Fairtrade International – FLO)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศของหน่วยงานแฟร์เทรดระดับประเทศ เพื่อจัดทำระบบมาตรฐานและการตรวจรับรองมาตรฐานแฟร์เทรดในระดับสากลขึ้น เพราะในขณะนั้นหน่วยงานแฟร์เทรดระดับประเทศต่างคนต่างก็มีมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองของตัวเอง ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของการตรวจรับรองกับผู้ผลิต  FLO ในช่วงระยะแรกจะทำหน้าที่ทั้งการกำหนดมาตรฐานแฟร์เทรดและการตรวจรับรอง แต่ต่อมาในปี...
อ่านต่อ

Fair Trade Town เมืองแฟร์เทรด

เมื่อ 15 ปีก่อน กลุ่มแฟร์เทรดในเมืองการ์สแตง (Garstang) ที่เป็นเมืองเล็กๆ ในประเทศอังกฤษ ได้ริเริ่มกิจกรรมรณรงค์แฟร์เทรดในเมืองของตัวเอง เพื่อให้ชาวเมืองและองค์กรต่างๆ...
อ่านต่อ