ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่จำหน่ายในประเทศไทย

กรีนเนทได้ทำการสุ่มตัวอย่างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 16 ร้านค้า เพื่อสำรวจสินค้าออร์แกนิคที่วางจำหน่ายในร้าน (ทำการสำรวจช่วงมกราคม – กันยายน 2554) พบว่า...
อ่านต่อ

9 เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารออร์แกนิค

1. ปลอดภัย (กว่า) จากสารเคมีการเกษตร อาหารออร์กานิคผลิตจากกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ (ซึ่งอาจมีการรับรองมาตรฐานหรือไม่ก็ได้) ซึ่งปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรที่อาจเป็นอันตราย ทั้งยาฆ่าแมลง สารป้องกันเชื้อรา...
อ่านต่อ

ร้านขายสินค้าออร์แกนิค

มีร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายแห่งทั่วประเทศ ที่อาจวางขายสินค้าออร์แกนิค รวมทั้งซุเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ แต่ไม่มีร้านที่ขายเฉพาะสินค้าออร์แกนิค  รายชื่อร้านค้าข้างล่างที่ทางกรีนเนทรวบรวมได้ เป็นร้านค้าที่มีสินค้าออร์แกนิคจำหน่าย ซึ่งมีความหลากหลายของสินค้าแตกต่างกัน ร้าน ที่ตั้ง...
อ่านต่อ

ปลอดภัย (กว่า) จากสารเคมีการเกษตร

ในงานศึกษาของกระทรวงเกษตรสหกรัฐ (USDA) เด็กอเมริกันโดยเฉลี่ยในแต่ละวันจะได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชราว 10 – 13 ชนิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งการเปลี่ยมให้เด็กมาบริโภคอาหารออร์แกนิคจะช่วยลดปริมาณสารเคมีในร่างกายได้ ซึ่งมีรายงานที่น่าสนใจหลายฉบับ...
อ่านต่อ

พิษภัยจากสารเคมีการเกษตร

แม้ว่าขณะนี้เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางที่มีเสียงตอบรับมากและขยายวงกว้างขึ้นทั้งการผลิตและการบริโภค ด้วยวันนี้ผู้คนจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม  ใช้ทรัพยากรอย่างตระหนักในคุณค่ามากขึ้น และจำนวนผัก ผลไม้ปลอดสารพิษมีมากมายขึ้นก็ตาม  แต่ในประเทศไทยเรานั้น การเจ็บป่วยของผู้คน และอัตราการเป็นโรคอันสืบเนื่องมาจากการบริโภคเกิดการสะสม...
อ่านต่อ