เกษตรอินทรีย์ไทย 2560/61: ก้าวกระโดด แต่จะยืนได้มั่นคงหรือไม่

จากข้อมูพืิ้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยของปี 2560 ที่กรีนเนทรวบรวมได้ แสดงให้เห็นว่า มีการก้าวกระโดดของพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน คือ มีการขยายตัวเกือบ 266% จากในปีที่ผ่านมา ...
อ่านต่อ

การรับรองแบบมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ในไทย

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ (ชุมชนรับรอง) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดย IFOAM – Organics International และได้เริ่มทดลองนำมาใช้กับผู้ผลิตในโครงการขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งพบว่า...
อ่านต่อ

ภาพรวมสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย 2559

เกษตรอินทรีย์ไทยในปี พ.ศ. 2559 ได้ขยายตัวต่อเนื่องอีกครั้ง โดยในปี 2558 มีการขยายตัวสูงถึง 21% ซึ่งการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในส่วนของข้าวออร์แกนิค...
อ่านต่อ

ผู้บริโภคออร์แกนิคในประเทศไทย: บทวิเคราะห์

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้บริโภคออร์แกนิคในประเทศไทย 8 งานวิจัย ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการศึกษาที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีขอบเขตในการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่แตกต่างกันดังนี้   ปี พ.ศ....
อ่านต่อ