Skip to main content

ผู้ค้ากรีนเนท

  • สินค้ากรีนเนท
    กรีนเนทมีสินค้าเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดหลากหลาย ซึ่งผลิตโดยกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยจากกลุ่มต่างๆ เกือบทั่วประเทศ
  •  แนวนโยบายปฏิบัติด้านการค้าที่เป็นธรรม
  • สหกรณ์กรีนเนทได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในหลายระบบและมาตรฐาน ซึ่งทำให้สินค้าของสหกรณ์ได้รับการยอมรับและสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ แทบจะทั่วโลก
  • สหกรณ์กรีนเนทเป็นหน่วยงานบุกเบิกเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในประเทศไทย โดยได้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดตั้งองค์กรระดับประเทศทั้งในด้านเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรด
  • โรงบรรจุข้าวเกษตรอินทรีย์
    โรงบรรจุข้าวเกษตรอินทรีย์ ยโสธร ได้เปิดดำเนินการบรรจุข้าวอินทรีย์ทั้งในประเทศและส่งออก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต...