Skip to main content

เกษตรอินทรีย์

 • ในปี พ.ศ. 2554-55 ที่ผ่านมา การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยโดยภาพรวมยังคงชะลอตัว โดยในปี พ.ศ. 2554 เกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 3.0% ในขณะที่ปี พ.ศ. 2555 เกษตรอินทรีย์ไทยหดตัวลง 6.4%...
 • เช่นเดียวกับคำนิยาม มีหลายฝ่ายที่พยายามสรุปหลักการเกษตรอินทรีย์ แต่หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่กำหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM Organics International) โดยสหพันธ์ฯ...
 • ในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรีย์น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533/34 โดยกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริโภค "อาหารเพื่อสุขภาพ"...
 • งานวิจัยเกษตรอินทรีย์ไทยเกิดขึ้นก่อนที่เกษตรอินทรีย์จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเสียอีก  งานวิจัยในระยะแรกจะเป็นแนวเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืน/เกษตรทางเลือก โดยองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น...
 • มีทั้งหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการทำงานสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในด้านต่างๆ และหน่วยงานเดิม ที่ได้มีการจัดทำนโยบายและกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยหน่วยงานที่สำคัญๆ ได้แก่  
 • ตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย
  การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว จากการศึกษาของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements -...
 • แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์คือ การทำการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากระบบเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิต ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก ซึ่งเป็นแนวคิดแบบแยกส่วน...
 • นอกเหนือจากเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังมีระบบการเกษตรอีกหลายระบบที่ได้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อพยายามนำเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการเกษตร ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3...
 • แม้ว่าจะมีความพยายามมากมายในการให้คำจำกัดความว่า เกษตรอินทรีย์หมายถึงอะไร แต่คำนิยามที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดเห็นจะเป็นคำนิยามของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation...