Skip to main content

ทําไมต้องเกษตรอินทรีย์

  • 1. ปลอดภัย (กว่า) จากสารเคมีการเกษตรอาหารออร์กานิคผลิตจากกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ (ซึ่งอาจมีการรับรองมาตรฐานหรือไม่ก็ได้) ซึ่งปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรที่อาจเป็นอันตราย ทั้งยาฆ่าแมลง...
  • ในงานศึกษาของกระทรวงเกษตรสหกรัฐ (USDA) เด็กอเมริกันโดยเฉลี่ยในแต่ละวันจะได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชราว 10 - 13 ชนิดจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม...