10/08/2018

สหกรณ์กรีนเนทได้ขึ้นทะเบียน “ธุรกิจเพื่อสังคม”

        หลังจากรอคอยมานาน คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติก็ได้เริ่มพิจารณาใบสมัครและอนุมัติสถานประกอบการที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม โดยในการประชุมของคณะกรรมการ
23/05/2018

คลอดแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเมื่อ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2551
08/10/2017

กว่า 11,000 ไร่ทำเกษตรอินทรีย์ชุมชนรับรอง PGS ในไทย

ชุมชนรับรอง PGS หรือการรับรองแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่่องมือหนึ่งในการสร้างหลักประกันความเป็นเกษตรอินทรีย์ของกระบวนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งมูลนิธิสายใยแผ่นดินได้ริเริ่มนำมาใช้ในประเทศเป็นครั้งแรกในปี 2554 กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผักเกษตรอินทรีย์ที่เกาะพะงัน