สหกรณ์กรีนเนท

สหกรณ์กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ทำหน้าที่ในด้านการจัดการผลิต แปรรูป การกระจายผลผลิต และการค้า

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

มูลนิธิสายใยแผ่นดินเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรม ให้บริการด้านการจัดการความรู้ การฝึกอบรม และงานวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และการค้าที่เป็นธรรมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้