08/05/2019

รายงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม และจัดทำกรณีศึกษานำร่อง

ผู้แต่ง : สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ สำนักพิมพ์ : บริษัท ป่าสาละ จำกัด วันที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560 Summary : สำรวจกรอบทฤษฏี เครื่องมือ และการติดตามผล เกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลลัพท์ทางสังคมขององค์กรสนับสนุนและแหล่งทุนสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม 69 แห่งใน 22 ประเทศ และกิจการเพื่อสังคมระดับโลก 6 แห่ง รวมทั้งศึกษาพัฒนาการและข้อจำกัดของเครื่องมือประเมินชนิดต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มของวงการประเมินผลลัพท์ทางสังคม 
08/05/2019

WFTO Fair Trade Standard, Version 4.1 : December 2017

ผู้แต่ง : WFTO สำนักพิมพ์ : WFTO วันที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560 Summary : หลังจากออกข้อกำหนดมาตรฐานฉบับแรกในปี 2556 (กรีนเนทได้แปลเอกสารนี้ไว้แล้ว ไปดูได้ที่ link) และได้นำมาใช้ในการตรวจรับรององค์กรแฟร์เทรด ที่เป็นสมาชิกขององค์กรแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organization – WFTO) มาได้ระยะหนึ่ง จึงได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานใหม่ ประกอบด้วย 5
08/05/2019

Policy Brief: How Government Can Support Participatory Guarantee Systems (PGS)

ผู้แต่ง : IFOAM – Organics International สำนักพิมพ์ : IFOAM – Organics International วันที่พิมพ์ : 2017 Summary : เป็นเอกสารสั้นๆ ที่อธิบายถึงแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านชุมชนรับรองเกษตรอินทรีย์ โดยในเนื้อหาประกอบด้วย ก) PGS คืออะไร และทำไมควรต้องสนับสนุน ข) ปัญหาความท้าทายของนโยบายของรัฐต่อระบบ PGS ค) ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
08/05/2019

The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2018

ผู้แต่ง : Willer, Helga and Julia Lernoud (eds.) สำนักพิมพ์ : FiBL and IFOAM วันที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561 Summary : รายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลก รวมทั้งข้อมูลสถิติล่าสุด (ข้อมูลปี 2559) โดยในด้านการผลิต มีเกษตรกรกว่า 2.7 ล้านครอบครัวทั่วโลกที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีพื้นที่รวมกันกว่า 361.25
08/05/2019

Farmer Field School Guidance Document: Planning for Quality Programme

ผู้แต่ง : FAO สำนักพิมพ์ : FAO วันที่พิมพ์ : 2016 Summary : รวบรวมบทเรียนและประสบการณ์ของการใช้เครื่องมือ “โรงเรียนเกษตรกร” ที่เริ่มพัฒนาขึ้นในปี 2532 เพื่อใช้ในลดการใช้สารเคมีในนาข้าว โดยใช้เทคนิคการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (integrated pest management – IPM) ซึ่งต่อมา ได้มีการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรในการสร้างการเรียนรู้ในเกษตรกรในอีกหลายด้าน ตั้งแต่การเพาะปลูกพืชต่างๆ เลี้ยงสัตว์ การจัดการดิน ป่า หรือแม้แต่การปรับตัวรับมือโลกร้อน
08/05/2019

Edible Insects in Lao PDR: Building on Tradition to Enhane Food Security

ผู้แต่ง : Yupa Hanboonsong and Patrick B. Durst สำนักพิมพ์ : FAO วันที่พิมพ์ : 2014 Summary : ในเอกสารนี้ วบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแมลงที่คนลาวนำมาใช้ประโยชน์ โดยอาจใช้เป็นอาหารคนหรืออาหารสัตว์ ได้แก่ หนอนไม้ไผ่, จั๊กจั่น, ตัวโม่ง (ตัวอ่อนแมลงปอ), กุดจี่, อินูน, ตัวอ่อนต่อ, กุดจี่แดง, แมงแคง,
08/05/2019

ข้อเสนอเชิงนโยบายกับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย

ผู้แต่ง: วิสุทธินี แสงประดับ สำนักพิมพ์: สถาบันคลังสมองของชาติ วันที่พิมพ์: กรกฎาคม 2560 Summary: นำเสนอยุทธศาสตร์ข้าวแบบองค์รวมเพื่อความยั่งยืิน 5 ด้าน คือ (1) การปฏิรูปธรรมาภิบาลของห่วงโซ่อุปทานข้าวไทย, (2) การสร้างเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ชาวนาไทย, (3) การยกระดับตลาดข้าวคุณภาพ, (4) การสร้างสมดุลใหม่ในโครงสร้างการผลิตข้าว, (5) การพัฒนา new rice supply
08/05/2019

วิสาหกิจเพื่อสังคม

ผู้แต่ง: นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน สำนักพิมพ์: มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ วันที่พิมพ์: กุมภาพันธ์ 2560 Summary: เริ่มจากการอธิบายสั้นๆ ถึงนิยาม ปรัชญาและแนวคิดของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยการอธิบายความหมายของรากศัพท์ภาษาอังกฤษ  เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นกรณีตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมในอังกฤษและประเทศต่าง เช่น หนังสือพิมพ์เดอะบิ๊กอิชชิว ที่พยายามช่วยคนไร้บ้านในอังกฤษให้มีรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์, ร้านอาหาร “ฟิฟทีน” ที่พยายามช่วยเด็กวัยรุ่น, ดีไวน์ช็อคโกแลต ที่เป็นความร่วมมือแฟร์เทรดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตโกโก้ในประเทศกานากับธุรกิจเพื่อสังคมในอังกฤษ, โรงเรียนผู้ประกอบการสังคม, มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม, แคมแฟด ที่รณรรงค์ให้เด็กผู้หญิงในแอฟริกาได้มีโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น รหัสหนังสือ: 978-616-393-084-2
08/05/2019

Fighting the Banana Wars and Other Fairtrade Battles: How We Took on the Corporate Giants to Change the World

ผู้แต่ง : Harriet Lamb สำนักพิมพ์ : Rider วันที่พิมพ์ : 2009 Summary : Harriet Lamb ผู้เขียนเป็นผู้อำนวยการของมูลนิธิแฟร์เทรด (Fairtrade Foundation) ในประเทศอังกฤษ ซึ่งได้เขียนเล่าเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ของความเป็นมาในการขับเคลื่อนการรณรงค์การค้าที่เป็นธรรมในสินค้าต่างๆ ตั้งแต่กล้วยหอม ฝ้าย ช็อคโกแล็ต ซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่แรงกระตุ้นและแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เธอสนใจในประเด็นนี้ (ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบที่เกษตรกรประสบ) กลยุทธ์หลักที่เธอใช้ในการทำให้ผู้คนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่) หันมาให้ความสนใจกับประเด็นปัญหา และยอมที่จะร่วมในการรณรงค์การจำหน่ายสินค้าแฟร์เทรดนั้นๆ รหัสหนังสือ