03/05/2019

Don’t put all yours eggs in one basket

วีดีโอจัดทำโดยองค์กรอ๊อกแฟมเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลต้นแบบการปรับตัวของชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย (1 มี.ค. 54
03/05/2019

ปรับตัวโลกร้อน เริ่มที่ชุมชน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) ผลกระทบจากโลกร้อนแบบไหนที่ต้องปรับตัวรับมือ 2) หลักการสำคัญของการปรับตัวรับมือโดยชุมชน 3) บททดลองการปรับต้วของโครงการนำร่อง
03/05/2019

อภิปราย “ความเป็นจริงเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานบังคับ และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ”

อภิปรายในงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ความเป็นจริงเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานบังคับ และยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ” วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม
03/05/2019

Percy Schmeiser – David versus Monsanto

สารคดีโดย Bertram Verhaag เกี่ยวกับกรณีการปนเปื้อนของพันธุกรรมจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งนาย David ถูกบริษัท
03/05/2019

Community based climate change adaptation model for food security in Thailand

เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการพัฒนาและขยายผลต้นแบบชุมชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ
03/05/2019

โลกร้อน

ผลกระทบ ทางเลือก ในการปฏิบัติร่วมกันลดภาวะโลกร้อน 3.47 นาที